ម៉ូដ​​សក់​របស់​មនុស្ស​ស្រី​ គឺ​ប្រែប្រួល​ទៅ​តាម​សម័យ​កាល​។ ដូចជា​ពី​មុន​គេ​និយម​ទុក​សក់​វែង និង​អ៊ុត​ឲ្យ​ត្រង់ៗ​។ ប៉ុន្តែ​សព្វ​ថ្ងៃ សក់​​ខ្លី​បែរ​ជា​កំពុង​​មាន​ទី​ផ្សារ​ទៅ​វិញ​។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ក៏​កំពុង​តែ​លួច​ស្រឡាញ់​សក់​ខ្លី​ដែរ​ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​បណ្ដុំ​ម៉ូដ​សក់​ស្អាតៗ​​របស់​នារី​អាស៊ី​ សម្រាប់​អ្នក​ទុក​ជា​គំនិត​បន្ថែម​ក្នុង​ការ​ច្នៃ​ម៉ូដ​ខ្លួន​ឯង៖